Каталошки број: 203. Компетенција К1, Приоритет П3
Укупно бодова: 24, непосредно: 16, електронски: 8

Каталошки број: 203. Компетенција К1, Приоритет П3
Укупно бодова: 24, непосредно: 16, електронски: 8

Каталошки број: 197. Компетенција К1, Приоритет П2
Укупно бодова: 24, непосредно: 8, електронски:16

Каталошки број: 203. Компетенција К1, Приоритет П3
Укупно бодова: 24, непосредно: 16, електронски: 8

Каталошки број: 418. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 40, непосредно: 2, електронски: 38
Каталошка цена семинара: 4000,00 динара

Каталошки број: 900. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 24, непосредно: 2, електронски: 22