Каталошки број: 418. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 40, непосредно: 2, електронски: 38
Каталошка цена семинара: 4000,00 динара