Каталошки број: 203. Компетенција К1, Приоритет П3
Укупно бодова: 24, непосредно: 16, електронски: 8
Каталошка цена семинара: 3600,00 динара