Каталошки број: 877. Компетенција К1, Приоритет П3
Укупно бодова: 40, непосредно: 16, електронски: 24
Каталошка цена семинара: 5200,00 динара/пол