Каталошки број: 236. Компетенција К4, Приоритет П4
Укупно бодова: 32, непосредно: 16, електронски: 16
Каталошка цена семинара: 4200,00 динара