Каталошки број: 197. Компетенција К1, Приоритет П2
Укупно бодова: 24, непосредно: 8, електронски:16