Каталошки број: 900. Компетенција К2, Приоритет П1
Укупно бодова: 24, непосредно: 2, електронски: 22
Каталошка цена семинара: 2500,00 динара